CIOFF

V piatok 15. 6. 2018 sa kvôli opätovného vytvoreniu Slovenskej národnej sekcie CIOFF (ďalej SNS CIOFF) stretli zástupcovia folklórnych festivalov, folklórnych kolektívov, organizácií a inštitúcií, ktorých náplňou činnosti je ochrana tradičnej a ľudovej kultúry. Iniciátormi tohto stretnutia a zamýšľaného obnovenia SNS CIOFF boli Medzinárodný folklórny festival MYJAVA, Mesto Myjava a Centrum tradičnej kultúry v Myjave. SNS CIOFF žiada o zaradenie do svetovej štruktúry CIOFF a ponúka organizátorom folklórnych festivalov, podujatí, folklórnym kolektívom, organizáciám, inštitúciám i jednotlivcom členstvo v sekcii.

CIOFF je medzinárodná, kultúrna mimovládna organizácia definovaná Organizáciou spojených národov pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO). Slovenská národná sekcia CIOFF je koncepčný, poradný, iniciatívny a koordinačný orgán CIOFF, združujúci svojich členov a udržujúci kontakty so všetkými organizáciami a jednotlivcami, ktorí požiadajú o predmetnú pomoc.


Úlohy sekcie

Sekcia spolupracuje na realizácii základných úloh a cieľov CIOFF. Aktívne sa zúčastňuje práce Stredoeurópskeho sektoru CIOFF s cieľom podporiť priateľské vzťahy medzi národmi, zvlášť medzi mladými ľuďmi a venovať pozornosť a vážnosť kultúrnym tradíciám všetkých národov a národností. Pripravuje správy, materiály a iné dôležité dokumenty s pôsobnosťou pre celú Slovenskú republiku. Každoročne informuje Výkonný výbor CIOFF o stave tradičnej a ľudovej kultúry v Slovenskej republike. Informuje o termínoch medzinárodných folklórnych festivalov, konferencií, sympózií, kolokvií, výstav a o iných prakticko-metodických akciách, ktorých sa môžu zúčastniť ostatní členovia CIOFF.

Spolupracuje na realizácii projektov zakotvených v pláne činnosti CIOFF a pomáha pri priamej výmene folklórnych kolektívov, zájazdoch kolektívov na festivaly CIOFF, vystúpeniach zahraničných kolektívoch pri prejazde Slovenskou republikou na iné festivaly CIOFF a ich umeleckých turné v Slovenskej republike. Poskytuje všestrannú pomoc folklórnym festivalom pri prvotnom styku s festivalmi alebo súbormi v zahraničí a všestrannú pomoc folklórnym kolektívom pred výjazdom na zahraničné festivaly. Prispieva ku koordinácii medzinárodných aktivít svojich členov.

Sekcia odporúča folklórne kolektívy, expertov a pozorovateľov na festivaly a rôzne akcie CIOFF v zahraničí.


Krátkodobé ciele a vízie

 • Prijatie SNS CIOFF do medzinárodnej štruktúry CIOFF.
 • Oslovenie nových členov SNS CIOFF.
 • Systemizácia dátumov folklórnych festivalov na SR.
 • Získanie štatútu CIOFF pre folklórne festivaly na Slovensku, ktoré spĺňajú podmienky dané CIOFF-om.
 • Návrh finančnej podpory vysielaných folklórnych kolektívov.
 • Systemizácia folklórnych kolektívov na základe výsledkov postupových súťaží z posledných piatich rokov.
 • Vydávanie metodických materiálov, realizácia konferencií.

Členstvo

Členstvo v SNS CIOFF je otvorené pre všetky orgány, organizácie, inštitúcie, dobrovoľné združenia, folklórne festivaly, osoby a odborníkov, zaoberajúcich sa tradičnou a ľudovou kultúrou v Slovenskej republike. Členovia SNS CIOFF sa delia do niekoľkých kategórií:

 1. Riadnymi členmi sa môžu stať orgány, organizácie, inštitúcie, dobrovoľné združenia, folklórne festivaly so štatútom CIOFF, ktoré o toto členstvo požiadajú.
 2. Pridruženými členmi môžu byť orgány, organizácie, inštitúcie, dobrovoľné združenia, folklórne združenia, folklórne kolektívy, osoby a odborníci z odboru tradičnej a ľudovej kultúry, ktoré majú v náplni činnosti starostlivosť o ochranu a rozvoj tradičnej a ľudovej kultúry a folklórne festivaly, ktoré nemajú štatút CIOFF.
 3. Čestné členstvo môže byť priznané konkrétnym osobám a odborníkom za zásluhy o zachovanie a rozvoj tradičnej ľudovej kultúry.

Všetky podrobnosti k členstvu sú dostupné v stanovách SNS CIOFF. Vyplnené formuláre prosím zasielajte na adresu lucia.mackova@ctk.tsk.sk


Poplatky

Nakoľko je SNS CIOFF nevládnou organizáciou, jej transparentné financovanie je závislé na členských poplatkoch, sponzorských a iných príspevkoch. Platenie členských poplatkov je podmienkou členstva v SNS CIOFF. Poplatky je nutné uhradiť do 31. januára príslušného kalendárneho roka na samostatný účet SNS CIOFF.

Ročné poplatky SNS CIOFF (schválené na rok 2019 Valným zhromaždením SNS CIOFF)

Riadni členovia:

 • festivaly so štatútom CIOFF - 200 ,- €
 • ostatní (združenia, kolektívy) - 40,- €

Pridružení členovia:

 • festivaly bez štatútu CIOFF - 40,- €
 • ostatní (združenia, kolektívy) - 20,- €
 • jednotlivci - 12,-€
 • študenti - 8,-€
 • čestní členovia: - 0,- €

Výkonný výbor SNS CIOFF

Najvyšším orgánom SNS CIOFF je Valné zhromaždenie SNS CIOFF a výkonným orgánom Valného zhromaždenia je Výkonný výbor SNS CIOFF, ktorý bol na roky 2018 - 2022 zvolený Valným zhromaždením v nasledujúcom zložení:

 • Čestný prezident: Pavel Halabrín
 • Prezidentka: Mgr. Katarína Babčáková, PhD.
 • Viceprezidentka: Mgr. Viera Feriancová
 • Tajomníčka: Mgr. Lucia Macková
 • Hlavná delegátka: Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD.
 • Delegáti pre folklórne kolektívy: Mgr., Mgr. art. Barbora Morongová, PhD, Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD., Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD.
 • Delegáti pre podujatia: Eszter Juhászová