Druhá Myjava

Po načítaní a spustení programu s výstavou vám odporúčame kliknúť na symbol textu (tri vodorovné čiary) v ľavom bielom poli s nápisom Druhá Myjava. Otvoria sa jednotlivé kapitoly a môžete začať pozerať. Pre lepšie pochopenie súvislostí treba mať otvorené texty, ktoré si opäť zobrazíte kliknutím na symbol s tromi čiarami. Výstavu si prezeráte pomocou bielych šípiek na spodu pravej časti obrazovky.

štvrtok 17. 6. 2021, 19.00 h

Výstava vzdáva poctu našim rodákom, ktorí sa rozhodli vycestovať z Uhorska koncom 19. a začiatkom 20. storočia z dôvodu zlej hospodárskej a spoločenskej situácie. Národnostný útlak a zlá hospodárska situácia prinútili stovky ľudí z regiónu zmeniť radikálne svoj život a vydať sa v ústrety neistej budúcnosti. Za cieľ si zvolili USA (nazývané krajinou neobmedzených možností), ktoré ponúkalo množstvo pracovných miest a lepšie životné podmienky.

Jedným z hlavných centier myjavských vysťahovalcov sa stalo mesto Little Falls v štáte New York. Postupný úpadok tradičných remesiel v podjavorinsko-podbradlianskom regióne bol jedným z hlavných dôvodov emigrácie obyvateľstva. Vidina lepšieho zárobku a čulý korešpondenčný styk s prvými presídlenými rodinami umožnili pomerne masívnu emigračnú vlnu mnohých Myjavčanov.

Výstava si kladie za cieľ priblížiť osudy týchto vysťahovalcov prostredníctvom dobovej tlače, vzácnych archívnych fotografií a dosiaľ nespracovaného písomného materiálu, ktorý po sebe zanechal nestor Múzea SNR, Ján Bradáč. Popíše základné vývojové črty regionálneho vysťahovalectva, keď prišlo k úpadku pôvodných a tradičných remesiel v kraji. Nezanedbateľným impulzom na vysťahovanie boli tiež veľmi nelichotivé národnostné pomery v Uhorsku na konci 19. storočia.

V komunitných centrách sa rozbehol čulý spolkový život, pričom Little Falls nebolo výnimkou. Keďže bolo mesto významným strediskom našich krajanov, výstava sa zameria aj na stručné dejiny mesta od jeho založenia až po príchod myjavských Slovákov. V neposlednom rade priblíži existenciu 66. zboru Slovenskej ligy v Little Falls, jeho aktivity a reflexiu dobovej politickej atmosféry krátko pred vznikom spoločného štátu Čechov a Slovákov. Práve Little Falls navštívili viaceré významné osobnosti spojené s budúcou Československou republikou.


Autori: L. Grznárová a J. Krištofík